MOPS ZAPRASZA OSOBY ZAINTERESOWANE PŁATNĄ OPIEKĄ SĄSIEDZKA NAD OSOBAMI 60+ DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI.MOPS OFERUJE OSOBOM 60+ SUO W ZAKRESIE PIELĘGNACJI I REHABILITACJI ORAZ URZĄDZENIE DO TELEOPIEKI. SZCZEGÓŁY U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza stały nabór kandydatów z terenu miasta Tychy na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2017-11-27

OGŁOSZENIE

Uwaga: W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Działając na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0052/132/17
z dnia 21 listopada 2017 roku.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
ogłasza:
otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych - konkurs
 I. Cel projektu

Rozwój i doskonalenie usług społecznych dla seniorów realizowanych w ramach Skoordynowanej Opieki Senioralnej.

II. Cel partnerstwa

Wypracowanie i wdrożenie działań zwiększających dostępność i podnoszących jakość usług społecznych dla seniorów będących mieszkańcami miasta Tychy w ramach Skoordynowanej Opieki Senioralnej (SOS dla seniora) w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, usług pielęgnacyjnych, podejmowania interwencji w ramach systemu teleopieki.

Proponowana grupa docelowa:
- 20 środowisk w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)

- 20 środowisk w zakresie teleopieki

 III. Zakres współpracy w ramach partnerstwa

Funkcję Lidera w projekcie będzie pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

W ramach partnerstwa wymaga się uczestnictwa Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w szczególności planuje się podjęcie przez Partnera następujących działań:

 1. Wypracowanie z Liderem projektu standardów usług społecznych realizowanych w ramach SOS dla seniora.
 2. Wypracowanie zasad pracy zespołów interdyscyplinarnych w SOS.
 3. Realizacja kompleksowych usług społecznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami seniorów - usług rehabilitacyjnych lub usług pielęgnacyjnych świadczonych w domu, przez 7 dni w tygodniu w łącznym wymiarze ok. 33 000 godzin w okresie 28 miesięcy trwania projektu.
 4. Podejmowanie interwencji przekazanych przez administratora systemu teleopieki.
 IV. Wymagania wobec partnera
 1. Prowadzenie działalności zgodnej z celami partnerstwa, tj. działalności statutowej obejmującej usługi społeczne i zdrowotne. Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane tylko przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
 2. Współpraca z Liderem w trakcie przygotowania projektu, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami.
 3. Znajomość i stosowanie przepisów regulujących realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym min:

                   - Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

                   - Wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego

                   - Wytycznych w zakresie partnerstwa

                   - Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17 w tym wyszczególnionych w nim podstaw prawnych.

 1. Dysponowanie kadrą do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO), objętych umową partnerską, pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz zarządzania projektem w zakresie realizacji zadań partnera.
 2. Posiadanie 3–letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności obejmującej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacja oraz usług zdrowotnych w obszarze rehabilitacji.
 3. Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego.
 4. Posiadanie odpowiedniego potencjału finansowego.
 5. Wniesienie 7% wkładu własnego (w formie wkładu rzeczowego lub finansowego lub rozliczenie w ramach kosztów pośrednich) od wartości zadania realizowanego przez Partnera
 6. Udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine.
 7. Współodpowiedzialność za realizację wskaźników i rezultatów postępu rzeczowego.

Ponadto w naborze mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

 1. Nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 2. a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 , poz. 2077);
 3. b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. c) art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1541ze zm.).
 5. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
V. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Warunkiem przekazania środków Partnerowi jest zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Tychy a wybranym Partnerem oraz zawarcie umowy o dofinansowanie
  i otrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 3. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami oraz dokumentami projektu, w szczególności z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016r.

VI. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą być kompletne, czytelne oraz podpisane i opieczętowane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania oferenta.

1. Oferta winna zawierać:

            a. Opis koncepcji realizacji zadań będących przedmiotem partnerstwa w ramach projektu (należy opisać cel planowanych

                działań, zakładanych rezultatów);

            b. Informację dotyczącą zasobów partnera w zakresie:

                 - kadrowym (należy wskazać liczbę osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach wraz z opisem posiadanych 

                   kwalifikacji);

                  - organizacyjnym (należy opisać sposób zarządzania działaniami, w tym określenie obszarów odpowiedzialności w

                   realizacji umowy partnerstwa);

                 - technicznym (należy opisać posiadany potencjał, min. baza lokalowa, wyposażenie, środki transportu, środki łączności);

                 - finansowym (należy wskazać oferowany wkład własny w realizację zadania).

 2. Do oferty należy dołączyć:

            a. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu;

            b. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek – załącznik nr 1;

            c. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2;

            d. Oświadczenie o pomocy publicznej/de minimis – załącznik nr 3;

            e. Informację na temat sumy bilansowej lub obrotów za ostatni rok obrachunkowy.

VII. Tryb i kryteria wyboru Partnera

    Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne.

    1. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria, czy:

         a. Profil działalności oferenta jest zgodny z celami partnerstwa;

         b. Oferent posiada doświadczone określone w pkt IV. 5 Ogłoszenia;

         c. Czy oferent spełnia wymagania określone w pkt. IV. 11 i  IV. 12 Ogłoszenia;

         d. Czy oferta została złożona w terminie określonym w Ogłoszeniu,

        e. Czy złożono wszystkie określone w ogłoszeniu załączniki do oferty,

        f. Czy załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty spełniające wszystkie wymogi oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej, podczas której stosowane będą następujące kryteria:

a. Doświadczenie w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w domu klienta.

    Pod uwagę będzie   brana liczba wykazanych godzin rehabilitacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z poniższym wzorem:              

Dr =   Lg bad /  Lg max   x 40                       

Drdoświadczenie w zakresie rehabilitacji

Lg badliczba godzin badanej oferty  

Lg maxnajwiększa liczba godzin spośród badanych ofert

 b. Doświadczenie w prowadzeniu usług pielęgnacyjnych, jako wspierających proces leczenia, w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów      wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, przyjmowanie leków, zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów   ortopedycznych,  a także w utrzymaniu higieny.

    Pod uwagę będzie brana liczba wykazanych godzin usług pielęgnac yjnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

 Dp =  Lg bad / Lg max   x 40

 Dpdoświadczenie w zakresie usług pielęgnacyjnych

 Lg badliczba godzin badanej oferty

  Lg maxnajwiększa liczba godzin spośród badanych ofert

 c. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o podobnym charakterze.

Pod uwagę będzie brana liczba projektów, zrealizowanych samodzielnie lub w partnerstwie, zgodnie z poniższym wzorem:

 Lp =  Lp bad  /  Lp max  x 20

 Lp = Liczba zrealizowanych projektów

 Lp badliczba projektów zrealizowanych w badanej ofercie

 Lp maxmaksymalna liczba zrealizowanych projektów spośród badanych ofert.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy partnerskiej, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 VIII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Budowlanych 59 w Tychach, pok. 105 (Kancelaria) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta partnerstwa w ramach projektu pn. ”Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 9:00 (decyduje data wpływu).

IX. Informacje dodatkowe

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

3. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kandydata na Partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

4. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego Partnera.

5. Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie naboru partnera do wspólnej realizacji projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-12-20 12:28
Walter Sylwia
312.23KB
{format} Załącznik nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
17-11-27 12:07
Walter Sylwia
15.98KB
{format} Załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-11-27 12:00
Walter Sylwia
9.43KB
{format} Załącznik nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-11-27 11:54
Walter Sylwia
15.67KB