WNIOSKI NA TURNUSY REHABILITACYJNE BĘDĄ WYDAWANE ORAZ PRZYJMOWANE OD 26.02.2018 R. "PASJA ŻYCIA" - OGŁASZAMY NABÓR DO NOWEGO PROJEKTU SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Pilotazowy program Aktywny Samorzad

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 

Cel programu

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Struktura programu

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

   2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2017 roku realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie:

1. Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku.

2. Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" przyjętych przez Zarząd PFRON.

3. Umowy nr AS3/000034/12/D w sprawie realizacji pilotazowego programu "Aktywny Samorząd" zawartej w dniu 26.04.2013r. zgodnie z aktualnie obowiązującym aneksem.

4. Poniższych kryteriów i zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

Kryteria i zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - "Aktywny Samorząd"
I. Wnioski obowiązujące w ramach programu w 2017 r. określają załączniki od 1 do 9 przedmiotowych kryteriów.

Część pierwszą wniosku wypełnia Wnioskodawca, część drugą (B) wraz z decyzją wypełnia Realizator (jeśli dotyczy-również ekspert).

II. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu:

1. Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od dnia 18 kwietnia 2017 roku do dania 30 sierpnia 2017 roku.

2. Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą:

a0 w pierwszym naborze od dnia 13 marca 2107 roku do dnia 30 marca 2017 roku

b) w drugim naborze przyjmowane będą od 21 sierpnia 2017 roku do dnia 10 października 2017 roku

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia do MOPS, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

III. Zasady podziału środków finansowych w 2017 roku.

1. Ze względu na ograniczone środki finansowe, wprowadza się kwotę maksymalnego dofinansowania do sprzętu elektronicznego lub jego elementów według których będzie naliczane dofinansowanie w ramach Modułu I Obszar B zadanie 1.

a) podstawowy zestaw komputerowy/komputer przenośny - 2.300,00 zł

b) telefon z programem udźwiękawiającym - 800,00 zł

c) urządzenie wielofunkcyjne - 300,00 zł

2. Uzyskanie dofinansowania do udźwiękowionego telefonu komórkowego uniemożliwia jednocześnie uzyskanie dofinansowania do dyktafonu.

IV. Zasady zabezpieczenia finansowego zawartych umów

1. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie weklsa in blanco.

V. Terminy i zasady rozpatrywania wniosków - MODUŁ I

1. Wnioski rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym na bieżąco (zał. nr 7).

2. Ocena merytoryczna wniosków w ramach Modułu I następuje  według punktacji określonej w załączeniu 7

3. Wnioski, które uzyskają minimum 85 pkt. zostaną rozpatrzone pozytywnie i przyjęte do realizacji w ramach posiadanego budżetu środków w br. Osoby, których wnioski nie osiagną wymaganego progu punktowego, otrzmują informację, iż ich wnioski zostaną umieszczone na liście rankingowej wg kolejności wynikającej z uzyskanej oceny. Decyzja o ewentualnym podpisaniu umowy zostanie podjęta w IV kwartale br. po otrzymaniu informacji o ostatecznej puli środków. W przypadku osób uzyskujących taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie, decydują kryteria określone w dokumencie PFRON pn. "Kierunki działań (...)". Natomiast osoby, które otrzymują ponizej 30 pkt. zostają wykluczone z dofinansowania.

VI. Terminy i zasady rozpatrywania wniosków - MODUŁ II

1. Wnioski rozpatrywane będą pod względem formalnym na bieżąco w Komórce DRN zgodnie z założeniami okreslonymi z załączniku nr 8.

2. Nieudokumentowane, dodatkowe koszty kształcenia, ponoszone przez Wnioskodawcę z powodu barier w poruszaniu się/komunikowaniu się, nie są uwzględniane w naliczeniu kwoty dofinansowania.

3. Wnioski nie podlegają weryfikacji pod względem merytorycznym.

4. Decyzja o dofinansowaniu następuje po ustaleniu ostatecznej puli środków niezbędnych na pokrycie kosztów wykształcenia na poziomie wyższym w danym półroczu. W przypadku niedoboru środków - dofinansowanie kosztów kształcenia zostanie pomniejszone proporcjonalnie dla wszystkich beneficjentów pomocy.

VII. Zasady przeprowadzania postępowania kontrolnego.

1. Kontroli podlegać będzie co ósmy wniosek z Modułu I (z 2016 roku) i Moduł II (z 2016 roku), począwszy od wniosku nr 2, licząc według kolejności złożenia pod warunkiem, że został rozpatrzony pozytywnie i udzielono dofinansowania. Protokół z kontroli pilotażowego programu "Aktywny samorząd", określono w załączniku nr 9 przedmiotowych kryteriów.

 

Informacje o aktualnie uruchomionych obszarach, warunkach oraz adresatach programu dostępne w naszych „Aktualnościach”  a także na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/

Uwaga!
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I Obszary: A zad. 1, A zad. 2, B zad. 1, B zad. 2, C zad. 2, C zad. 3, C zad. 4, D upływa dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) upływa dnia 10 października 2017 roku

 

Częścią integralną każdego wnosku w Module I jest wkładka dotyczącząca danego obszaru!

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zaświadczenie lekarskie obszar C3,C4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-04-12 14:45
Bagińska Dorota
106.76KB
{format} Zaświadczenie lekarskie (wzrok) obszar B1, B2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-04-12 14:44
Bagińska Dorota
126.51KB
{format} Zaświadczenie lekarskie (ruch) obszar B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-04-12 14:40
Bagińska Dorota
86.13KB
{format} Wniosek MODUŁ I (podopieczny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-04-12 14:39
Bagińska Dorota
252.31KB
{format} Wniosek MODUŁ I (osoba pełnoletnia)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
17-04-12 14:38
Bagińska Dorota
251.37KB
{format} Wkładka D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-12 14:37
Bagińska Dorota
96.57KB
{format} Wkładka C zad. 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-04-12 14:36
Bagińska Dorota
93.96KB
{format} Wkładka C zad. 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-04-12 14:36
Bagińska Dorota
107.89KB
{format} Wkładka C zad. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-04-12 14:35
Bagińska Dorota
91.88KB
{format} Wkładka B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-04-12 14:34
Bagińska Dorota
89.53KB
{format} Wkładka A zad. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-12 14:34
Bagińska Dorota
108.79KB
{format} Wkładka A zad. 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-04-12 14:33
Bagińska Dorota
96.49KB
{format} Wniosek AS MODUŁ II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-03-09 15:33
Bagińska Dorota
289.87KB
{format} Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
17-03-09 15:33
Bagińska Dorota
92.62KB
{format} Oświadczenie udział własny dla zatrudnionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-03-09 15:32
Bagińska Dorota
80.62KB
{format} Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-03-09 15:31
Bagińska Dorota
64.21KB

Redakcja strony: Pilotazowy program Aktywny Samorzad

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Bagińska Dorota 2017-08-22 13:00:41
 • Aktualizacja publikacji: Bagińska Dorota 2017-08-22 13:00:45
 • Wytworzenie publikacji: Bagińska Dorota 2017-08-22 13:00:41
 • Zatwierdzenie informacji: Bagińska Dorota 2017-08-22 13:00:41
Liczba odwiedzin: 0