Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.

OPIS PROJEKTU

W projekcie dedykowanym seniorom  chcemy podtrzymywać i wzmacniać ich samodzielność. Opracowując System Opieki Skoordynowanej dla seniorów dbaliśmy by jego cechy odzwierciedlały kluczowe zasady pracy -personalizację usług, ich kompleksowość, podmiotowość, profesjonalizm i ciągłość świadczenia. Jako rodzaje standardów dla poszczególnych cech usług przyjęliśmy-standardy etyczne, metodologiczne i prakseologiczne. Będziemy realizowali poszczególne usługi „ po ludzku”, dbając o poszanowanie odmienności, godności uczestników. Będziemy otwarci i uważni na ich potrzeby. Usługi realizować będziemy zgodnie z zakresem określonym w kontrakcie, dostosowując tempo, zakres do możliwości uczestnika. Dbać będziemy o proces komunikacji z uczestnikiem-stosowanie pytań, parafrazę, komunikaty typu „ja”. Usługi świadczone będą w społeczności lokalnej – po sąsiedzku -  przez 7 dni w tygodniu, także z wykorzystaniem pomocy sąsiedzkiej. U siebie–wszystkie usługi dedykowane seniorom wykonywane będą u nich w domu. Poczucie bezpieczeństwa wzmocni usługa teleopieki i monitoringu podstawowych funkcji i aktywności.

Projekt nasz wzmacnia aktywność i samodzielność seniorów, rozwija usługi społeczne dedykowane seniorom zwiększa ich dostępność, podnosi jakość, zapewnia trwałość.  Wspiera rozwój lokalny, wzmacnia spójność społeczną, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Nasz SOS dla Seniora zapewnia  kompleksową realizację usług w oparciu o przeprowadzoną diagnozę lokalnych uwarunkowań w zakresie SUO, jest oparty o ocenę indywidualnych potrzeb seniorów, zapewnia udział seniora i opiekuna w planowaniu usług, uwzględnia powołanie zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia i edukację dla opiekunów w tym faktycznych, jest oparty o standaryzacje usług, zapewnia wykwalifikowaną kadrę, jest sformalizowany w zakresie dokumentacji usług i ich monitoringu. Narzędzia oceny realizacji standardów będą także jednymi z narzędzi monitoringu projektu.

CEL  PROJEKTU.

Prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla 99 niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, rozwój, doskonalenie usług społecznych ukierunkowanych na pozostawanie seniorów we własnym środowisku, konstruktywne pełnienie ról społecznych. W szczególności: zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia,  wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.

Projekt  "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 do 31 marca 2021 roku.

W projekcie zachowana zostanie równość szans, poprzez dostęp do informacji, edukacji, wsparcia dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. W procesie naboru do projektu – kierowania i rekrutacji – szczególną uwagę przywiązywać będziemy do podziału obowiązków domowych i opiekuńczych w rodzinie, zachęcać do wzajemnego przejmowania obowiązków domowych i opiekuńczych. Zawierając kontrakt socjalny na udział w projekcie będziemy pilnować by w oferowanych formach wsparcia uczestniczyły zarówno osoby niesamodzielne oraz ich faktyczni opiekunowie. W szkoleniach kompetencji, korzystaniu ze wsparcia będziemy dbali by kobiety i mężczyźni mieli takie same prawa. Realizatorzy poszczególnych zadań i działań zostaną przeszkoleniu i pouczeniu nt. zasady równości, zobligowani do jej stosowania w pracy z uczestnikami naszego projektu.

Projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” jest adresowany do osób zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, które:
 • Mają ukończone 60 lat i są osobami niesamodzielnymi w minimum jednym zakresie dotyczącym czynności dnia codziennego.
 • Mają ukończone 60 lat i są osobami niepełnosprawnymi
 • Są faktycznymi opiekunami osób niesamodzielnych w wieku 60+

 Uczestnikami projektu będą Ci z kandydatów, którzy:

 •  Wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie,
 • Zadeklarują możliwości korzystania z dedykowanej formy wsparcia
 • Zawrą kontrakt socjalny określający zadania, działania i formy ich realizacji
 • Udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rekrutacja odbywa się na bieżąco.

REKRUTACJA DO PROJEKTU.

Kryteria kwalifikacyjne dla osób niesamodzielnych, 60+:

Kryterium formalne - zgodność kandydata z wymogami uczestnictwa określonymi w pkt 1.1-1.2 niniejszego regulaminu (pkt 0-1);Grupa preferowana – za każde z kryteriów -a; b; c - 1 punkt ( maksymalnie 3 punkty). W procesie rekrutacji osób niesamodzielnych, 60+ preferowani będą następujący uczestnicy projektu:

a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym – 1 punkt.

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 1 punkt.

c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – 1 punkt.

Skala IADL – wagi:1;2;3. Gdzie waga 3: 8 - 13 punktów w skali; waga 2: 14-19 punktów w skali; waga 1: 20 -24 punktów w skali.

Kryterium dochodowe – wagi: 1;2;3;4;5;6;7;8;9. Gdzie waga 9 - dochód poniżej 1058,51 zł; waga 8 - dochód w przedziale1058,52 – 1409,01 zł; waga 7- dochód w przedziale 1409,02-1759,51 zł; waga 6 – dochód w przedziale 1759,52 – 2110,01 zł; waga 5 – dochód w przedziale 2110,02 – 2460,51 zł; waga 4 – dochód w przedziale 2460,52 – 2811,01 zł; waga 3 – dochód w przedziale 2811,02 – 3161,51 zł; waga 2 – dochód w przedziale 3161,52 – 3505,00;  waga 1 - dochód powyżej 3505,01 złotych.

 Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny indywidualnej na zbiorczym formularzu oceny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ocena końcowa stanowi sumę arytmetyczną. Minimalna ilość punktów - 9 pkt, maksymalna ilość punktów - 36 pkt.

 W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane są osoby z najwyższą liczbą punktów. Pozostałe osoby wpisywane są na listę rezerwową.Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie ma odwołania

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z grup preferowanych, osoby spełniające kryteria, których dochód-zgodnie z art 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - jest poniżej 150% ustawowego kryterium dochodowego. Osoby powyżej tego kryterium będą wpisywana na listę rezerwową. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Tychy.

Dodatkowi uczestnicy wpisywani będą na listę rezerwową.

 Kryteria kwalifikacyjne dla faktycznych opiekunów:

- Bez obowiązku ustawowego sprawują stałą opiekę nad osobą niesamodzielną

- Są rodziną osoby niesamodzielnej i  opiekują się nią.

- Wywiad środowiskowy - część II -  pracownika socjalnego potwierdzający  sprawowanie opieki/rolę faktycznego opiekuna

Uczestnictwo w projekcie faktycznego opiekuna osoby niesamodzielnej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego!

Do projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” zapraszamy także sąsiadów osób niesamodzielnych w wieku 60+ zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, którzy:
 • Są mieszkańcami miasta Tychy
 • Nie są spokrewnieni/spowinowaceni w linii prostej z osobą niesamodzielną, której chcą pomagać
 • Nie mają umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • Zostali wskazani przez zainteresowanego opieką lub pracownika socjalnego.

Rekrutacja odbywa się na bieżąco.

Osobą świadczącą usługi sąsiedzkie, zostanie osoba, która:
 • Wyrazi zainteresowanie świadczeniem usług sąsiedzkich
 • Zadeklaruje udział w szkoleniu przygotowującym do roli
 • Zaakceptuje zadania wynikające z zakresu usług sąsiedzkich
 • Zawrze umowę określającą zadania i harmonogram ich realizacji
 • Posiada kompetencje społeczne istotne do pełnienia tej roli
 • Udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Co najmniej wynik „B” na skali Kwestionariusza Kompetencji Społecznych dla każdej z 5 kompetencji.
 • W przypadku osób wskazanych przez pracownika socjalnego pozytywny wynik „Testu zaufania”, który wypełni osoba niesamodzielna
 • Co najmniej 60% wynik na skali motywacji do roli.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE.

 1. USŁUGI OPIEKUŃCZE, PIELEGNACYJNE, REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU DLA OK. 22 ŚRODOWISK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA.
 2. PODEJMOWANIE INTERWENCJI WOBEC UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH USŁUGĄ TELEOPIEKI, W SYTUACJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SYSTEMY- DLA OK. 22 UCZESTNIKÓW.
 3. POMOC SĄSIEDZKA SENIOROM – DLA OK.22 ŚRODOWISK.
 4. ZAKUP SYSTEMU DO MONITORINGU PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH, AKTYWNOŚCI PODOPIECZNYCH I TELEOPIEKI – DLA OK.22 OSÓB NIESAMODZIELNYCH.
 5. DZIAŁANIA WSPIERAJACE FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH – DLA OK.33 ŚRODOWISK.
 6. PRACA SOCJALNA NA RZECZ UCZESTNIKÓW  PROJEKTU.

WARTOŚĆ PROJEKTU:        1 911 030,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE UE;     1 777 257,90 ZŁ

WKŁAD WŁASNY GMINY:      133 772,10 ZŁ

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf RODO - Oświadczenie sąsiada.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
19-03-27 10:13
Kasprzyk Paweł
174.06KB
pdf UCHWAŁA RADY MIASTA NT.ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
18-12-20 11:01
Kasprzyk Paweł
381.9KB
pdf Parametry pomiaru i RODO.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
18-12-20 10:53
Kasprzyk Paweł
226.44KB
pdf RODO - Oświadczenie opiekuna - 2[5316].pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-11-30 10:21
Kasprzyk Paweł
214.09KB
pdf Wzór umowy użyczenia opaski Sidly Care.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724
18-11-26 10:58
Kasprzyk Paweł
170.27KB
pdf Wzór umowy użyczenia opaski Sidly Care dla prawnego opiekuna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
18-11-26 10:58
Kasprzyk Paweł
172.71KB
pdf REGULAMIN KORZSTANIA Z USŁUGI TELEOPIEKI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
18-11-21 10:19
Kasprzyk Paweł
323.67KB
pdf Instrukcja obsługi Opaski Sidly_care.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 904
18-11-16 10:22
Kasprzyk Paweł
3.34MB
pdf 3. Zakres danych osobowych uczestników projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
18-11-14 13:30
Kasprzyk Paweł
231.2KB
pdf 2. Wzór minimalnego zakresu oświadczenia uczestnika projektu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
18-11-14 13:30
Kasprzyk Paweł
206.43KB
pdf FORMULARZ OCENY.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
18-09-19 09:39
Kasprzyk Paweł
169.34KB
pdf OPINIA SPEC.REHABILITACJI.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
18-09-19 09:38
Kasprzyk Paweł
229.77KB
pdf Załącznik nr 1a do Regulaminu - Formularz_zgloszeniowy_do_projektu 1a.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
18-09-19 09:38
Kasprzyk Paweł
149.58KB
pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz_zgloszeniowy_do_projektu 1.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
18-09-19 09:37
Kasprzyk Paweł
240.83KB
pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENA - REGULAMIN REKRUTACJI 1.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
18-09-19 08:35
Kasprzyk Paweł
204.1KB

Rejestr zmian strony PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kasprzyk Paweł 2021-02-16 08:35:10
Aktualizacja publikacji
Kasprzyk Paweł 2021-02-16 08:35:18
Wytworzenie publikacji
Kasprzyk Paweł 2021-02-16 08:35:10
Zatwierdzenie
Kasprzyk Paweł 2021-02-16 08:35:10
Rejestr zmian