Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

500 plus

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wzór nowego wniosku i załączników tutaj

Jaka pomoc?

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych. 

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunowi faktycznemu oraz prawnemu, dyrektorowi domu pomocy społecznej do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.


Komu nie przysługuje?jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jaka wysokość?

500 zł miesięcznie.

Uwaga!
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego w Tychach przy ul. Barona 30.

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 trwający od 01.07.2019r do 31.05.2021r.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Uprawnieni wnioskodawcy:
rodzic - dokument tożsamości do wglądu
opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu- dokument potwierdzający sprawowanie opieki naprzemiennej.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną od 1 lutego 2021 roku

 

 

 

Redakcja strony: 500 plus

  • Podmiot udostępniający informację:MOPS
  • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-17 13:33:07
  • Aktualizacja publikacji: Rachwol Sonia 2019-07-18 14:11:22
  • Wytworzenie publikacji: Rachwol Sonia 2019-07-18 14:11:18
  • Zatwierdzenie informacji: Rachwol Sonia 2019-07-18 14:11:18
Liczba odwiedzin: 49163