Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zasiłek pielęgnacyjny

Wzór wniosku tutaj

Jaka pomoc?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje?

Niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Komu nie przysługuje?

Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek nie przysługuje również osobom, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na jaki okres jest przyznawany?

Do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważność orzeczenia.

Jaka wysokość?

215,84 zł miesięcznie

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanie dochodu lub konieczności weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego w Tychach przy ul. Barona 30.

Dokumenty:

- orzeczenie o niepełnosprawności
-
aktualna decyzja rentowa lub emerytalna- w przypadku posiadania renty lub emerytury

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek 
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane: 
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 
- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, 
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.


WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Redakcja strony: Zasiłek pielęgnacyjny

  • Podmiot udostępniający informację:DSR
  • Pierwsza publikacja: Rachwol Sonia 2019-12-12 13:24:41
  • Aktualizacja publikacji: Rachwol Sonia 2019-12-12 13:24:44
  • Wytworzenie publikacji: Rachwol Sonia 2019-12-12 13:24:41
  • Zatwierdzenie informacji: Rachwol Sonia 2019-12-12 13:24:41
Liczba odwiedzin: 7880