Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dobry start 300 zł

DOBRY START

Wzór nowego wniosku i załącznika tutaj

Jaka pomoc?

Dobry start ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje:

1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jaka wysokość?

Świadczenie 'Dobry start' przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia 'Dobry start' nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu ww. świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia 'Dobry start'.

Świadczenie 'Dobry start' nie jest uzależnione od dochodu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 'Dobry start' są przyjmowane:

- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku w formie ELEKTRONICZNEJ
- od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w formie PAPIEROWEJ

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 'Dobry start'

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie 'Dobry start':

- orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego - opiekun prawny
- zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
- kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego opiekę naprzemienną jeśli taka została ustalona - oryginał do wglądu
- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny - w przypadku ubiegania sie o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu
- kserokopia karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu
-kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzecznia o potrzebie kształcenia specjalnego/ potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczy dzieci uczących się, które ukończyły 20 rok życia)
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 'Dobry start' (

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu 'Dobry start" zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Rejestr zmian strony Dobry start 300 zł

Podmiot udostępniający informację
Dział Świadczeń Rodzinnych
Pierwsza publikacja
Rachwol Sonia 2021-02-16 10:49:01
Aktualizacja publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 10:49:04
Wytworzenie publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 10:49:01
Zatwierdzenie
Rachwol Sonia 2021-02-16 10:49:01
Rejestr zmian