Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2023-10-09

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI - WYNIKI KONSULTACJI

WYNIKI KONSULTACJI
projektu gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (ze zm.)
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 10 października do 24 października 2023 roku;
W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje przeprowadził:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy;
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu.
 
Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji
w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (ze zm.),
Prezydent Miasta Tychy
informuje o rozpoczęciu w dniu 10 października 2023 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
Tytuł projektu:
Uchwała nr ……/...…/23 Rady Miasta Tychy z dnia …...…...… 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
10 października - 24 października 2023 roku
Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Wojciech Paradecki
sekretariat@mops.tychy.pl
Tel./Fax.: (32) 323 22 41
Tel.: (32) 323 22 69
Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów  działalności statutowej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwala dozywianie program oslonowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
23-10-09 15:08
Walter Sylwia
132.62KB