Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Gdzie szukać wsparcia?

Komenda Miejska Policji Tychy, al. Bielska 46

tel. 47 855 12 00,       47 855 12 55,      47 855 12 66,      47 855 13 51

Rewir Dzielnicowych

fax 47 855 12 44

 • interwencja
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających   zagrożenie dla życia bądź zdrowia
 • wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko osobie stosującej przemoc domową i podjęcie działań prewencyjnych.
 • Wydawanie nakazów i zakazów:
 • nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otocznia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
 • zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej,
 • zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej ,
 • zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie.

 
Prokuratura Rejonowa w Tychach

Tychy, ul. Wojska Polskiego 8

tel. 48 788 23 00

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie przemocy domowej
 • popieranie kierowanych w tych sprawach aktów oskarżenia przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego i kierowanie, w razie konieczności, środków zaskarżenia, prowadzenie tzw. działalności „pozakarnej” - m.in. inicjowanie   postępowań sądowych przed sądem rodzinnym i cywilnym, a dot. zwłaszcza uregulowania sytuacji małoletnich dzieci w rodzinach,   gdzie stwierdzono wystąpienie przemocy   domowej

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tychy, ul. Nowokościelna 27

tel. 32 227 05 75,       887 468 793

 • interwencja kryzysowa
 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej
 • wsparcie w ramach pracy socjalnej
 • grupowe formy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej
 • schronienie dla osób doświadczających przemocy  domowej i będących w innych kryzysach  (hostel jest czynny całodobowo)

 
Zespół Interdyscyplinarny w Tychach

Tychy, ul. Budowlanych 59

tel. 32 323 22 41

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu przemocy domowej
 • powoływanie grup diagnostyczno- pomocowych
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tychy, ul. Budowlanych 59

tel.  32 323 22 61,        32 323 22 62,        32 323 22 63

 • praca socjalna i wsparcie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
 • wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
 • praca w ramach grup diagnostyczno- pomocowych na rzecz osób doznających przemocy domowej
 • realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową

 
Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

Tychy, ul. Nałkowskiej 19

tel. 32 720 52 42  (pn.-pt. w godz. 10:00-16:00)

 • bezpłatne konsultacje psychologiczne
 • bezpłatne konsultacje pedagogiczne dla dzieci i ich rodziców
 • bezpłatne konsultacje prawne
 • bezpłatne konsultacje dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla ich rodzin

 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tychy, al. Niepodległości 49

tel. 32 776 35 09

 • wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”
 • informowanie o możliwościach podjęcia terapii w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
 • informowanie o możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym lub psychologiczno- terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową
 • informowanie o możliwości udziału w terapii grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie
 • powiadomienie odpowiednich instytucji o istnieniu problemu przemocy w rodzinie z równoczesną prośbą podjęcia stosownych działań wraz z monitorowaniem rodziny

 
NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Tychy, ul. Bukowa 20

tel. 32 327 51 83,       605 637 072

 • konsultacja psychologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej
 • terapia dla osób uzależnionych
 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Tychy, ul. Andersa 16

tel. 32 227 23 92,       513 032 811

od 01.04.2024r. nowa siedziba

Tychy, ul. Edukacji 102 Pawilon P.II

 • grupa wsparcia dla matek doznających przemocy
 • bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców doświadczających przemocy Placówki ochrony zdrowia
 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej
 • przeprowadzanie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania
 • wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
 • informowanie osób doznających przemocy domowej o możliwościach szukania pomocy
 • wystawienie na prośbę poszkodowanego zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach
 • informowanie osób doznających przemocy domowej o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadamianie innych służb np. pomocy społecznej, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. śladów ciężkiego uszkodzenia ciała, podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania

 
NIEBIESKA LINIA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Całodobowa infolinia: 800 120 002

 •  wsparcie, pomoc psychologiczna, informacje o możliwościach uzyskania pomocy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Funfację Dajemy Dzieciom Siłę

Działa całą dobę 7 dni w tygodniu

tel. 116111

 • Grupa dyżurujących pedagogów i psychologów pomaga dzieciom i młodzieży, rozmawiając o sprawach ważnych i trudnych w tym o doświadczaniu przemocy i innych niebezpiecznych sytuacjach
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Gdzie szukać wsparcia?

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Walter Sylwia 2023-11-16 13:50:03
Aktualizacja publikacji
Walter Sylwia 2023-11-16 15:19:49
Wytworzenie publikacji
Walter Sylwia 2023-11-16 15:19:44
Zatwierdzenie
Walter Sylwia 2023-11-16 15:19:44
Rejestr zmian