Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.tychy.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
 
Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano narzędzia do skanowania Experte

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Jak korzystać z BIP (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do menu podmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Mapa serwisu (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Łukasz Buchała, adres e-mail lukasz.buchala@mops.tychy.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-323-22-71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach zlokalizowana jest przy ul. Budowlanych 59. Do budynku prowadzą trzy wejścia – główne od strony ul. Budowlanych, boczne wejście od strony ul. Kochanowskiego, a trzecie wejście od strony parkingu służbowego – za budynkiem. Przy wejściu znajdującym się przy ul. Kochanowskiego, znajduje się schodek, który może sprawić problemy osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy innych przyrządów wspomagających. Przy wejściu głównym, schody uniemożliwiają wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Jedynym możliwym wejściem dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim jest wejście z tyłu budynku od strony parkingu.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Pomieszczenia jednostki, dostępne dla interesantów, dzielą się na dwa segmenty:


Segment A:

 • parter – gdzie zlokalizowany jest Dział Pomocy Rodzinie oraz biuro pracowników Komórki ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wraz z punktem przyjęć;
 • I piętro – gdzie zlokalizowany jest punkt przyjęć, w którym przyjmuje pracownik socjalny oraz kancelaria podawcza Ośrodka;

Segment B:

 • II piętro – gdzie zlokalizowany jest sekretariat Ośrodka;


Osoby mogą swobodnie poruszać się po korytarzach prowadzących do pomieszczeń Ośrodka. Na piętro prowadzą schody oraz winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W punkcie przyjęć, zlokalizowanym na parterze, brak jest ograniczeń dla osób. Natomiast w punkcie zlokalizowanym na piętrze, okienko informacyjne jest umieszczone wysoko, co może sprawić problemy osobom poruszającym się na wózku. Ponadto, pomieszczenie w którym znajduje się punkt informacyjny jest wąskie, co może sprawiać problemy osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku brak jest powyższych udogodnień, dostępna jest jedynie winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak jest także oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa toaleta znajduje się w budynku przylegającym do Wydziału przy ul. Budowlanych 59. Tam również nad wejściem głównym znajduje się głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do punktu przyjęć klientów mieści się na parterze budynku, wejście z chodnika, łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz matek z wózkami dla dzieci (podjazd). Punkty przyjmowania klienta są oznaczone.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wejście do budynku i punktu przyjęć klientów bezpośrednio z ulicy, podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz matek z wózkami dla dzieci.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz winda. Brak jest platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku Działu Świadczeń Rodzinnych znajduje się informacja o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowokościelna 27, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Miejsce usytuowania OIK jest dobrze skomunikowane. Łatwo dotrzeć do OIK komunikacją miejską. Budynek mieści się ok. 300 metrów od przystanku autobusowego, zatrzymują się tam autobusy jadące w kierunku Mikołowa i Gliwic. Na budynku znajduje się duża tablica informacyjna z nazwą i adresem Ośrodka. Teren na którym mieści się Ośrodek jest ogrodzony, brama wjazdowa i furtka otwierane są elektrycznie. Przy furtce znajduje się domofon. Na budynku znajduje się jedna kamera, dzięki niej pracownicy mają możliwość podglądu kto chce wejść do Ośrodka (kamera pokazuje część ulicy i chodnika przed bramą wjazdową do OIK). Wejście do budynku OIK prowadzi po schodach, przy drzwiach wejściowych znajduje się kolejny domofon. Dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się i dla osób na wózkach wejście do budynku OIK możliwe jest za pomocą platformy osobowej uruchomianej przez pracowników OIK.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają możliwość poruszania się po Ośrodku jedynie na parterze. Nie ma windy na kolejne piętra OIK.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W OIK działa platforma osobowa umożliwiająca dostęp na parter budynku, innych udogodnień Ośrodek nie posiada.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Ośrodek posiada własny parking na wybrukowanym placu przed budynkiem. Nie ma problemu z miejscami parkingowymi, nie ma wydzielonego miejsca na parking dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Mając psa asystującego osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z poradnictwa specjalistów OIK natomiast w hostelu i mieszkaniach chronionych treningowych, zgodnie z regulaminem, nie można posiadać zwierząt. Jednakże ostateczną decyzję w w/w sprawie zawsze może podjąć Dyrektor MOPS.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Noclegownia, ul. Mikołowskiej 122, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Placówka jest budynkiem parterowym, do którego prowadzi wejście główne bez ograniczeń progowych czy też schodów. Bocznym wejściem do placówki trzeba wejść po dwóch schodach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przez środek budynku przebiega korytarz z którego po obu stronach znajdują się pomieszczenia użytkowe typu: sale dla podopiecznych oraz pomieszczenia dla personelu i sanitariaty. Budynek z uwagi na swój charakter nie posiada wind dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek Noclegowni Miejskiej jest placówką przeznaczoną dla osób bezdomnych, które są osobami chodzącymi i sprawnymi w samoobsłudze. Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo- brak udogodnień w węźle sanitarnym dla tego typu osób.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Nie dotyczy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W Noclegowni Miejskiej nie mogą przebywać osoby ze zwierzętami. Regulamin Noclegowni Miejskiej zakazuje na terenie Noclegowni przebywania jakichkolwiek zwierząt.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Dział Pieczy Zastępczej, ul. Andersa 6a, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępne jest jedno wejście do budynku przez drzwi zewnętrzne. Do budynku można się dostać schodami lub podjazdem. Wejścia są usytuowane na parterze, brak jest barier architektonicznych utrudniających ich dostępność. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarz wewnątrz budynku jest kręty i ciasny, co może sprawiać problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową. Do Działu prowadzą wyłącznie schody. Brak jest windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku, który zajmuje Dział Pieczy Zastępczej, brak jest zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W okolicy budynku, który zajmuje Dział Pieczy Zastępczej, nie znajduje się parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Dział Pieczy Zastępczej, ul. Arkadowa 2a, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępne jest jedno wejście do budynku przez drzwi zewnętrzne, ogólnodostępne w czasie pracy punktu terenowego. Wejścia są usytuowane na parterze, brak jest barier architektonicznych utrudniających ich dostępność. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak jest barier architektonicznych wewnątrz terenowego punktu pomocy społecznej. Z uwagi na usytuowanie punktu na parterze, brak jest schodów oraz wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku Działu Pieczy Zastępczej brak jest zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W okolicy Działu Pieczy Zastępczej, nie znajduje się parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza”, ul. Katowicka 229/3, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Punkt terenowy zlokalizowany jest się na parterze budynku (wysoki parter). Dla klientów dostępne jest jedno wejście, do którego można się dostać także za pomocą pochylni zewnętrznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
BRAK

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Toaleta dla niepełnosprawnych, brak progów w drzwiach, w placówce znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
BRAK

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html

 
Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza”, ul. Batorego 57, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Punkt terenowy zlokalizowany jest się na parterze budynku (wysoki parter). Dla klientów dostępne jest jedno wejście, do którego można się dostać także za pomocą pochylni zewnętrznej. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
BRAK

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku, brak progów w drzwiach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe, wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt Terenowy Nr 1, ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Klienci są obsługiwani w Punkcie Terenowym w Tychach przy ul. Edukacji 11 , umiejscowionym w budynku Centrum Usług Społecznych w Tychach. Osoby mogą wejść do budynku wejściem głównym od strony Edukacji. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się za pomocą klamki i są przeszklone. Nie otwierają się automatycznie.Osoby z niepełnosprawnością ruchu oraz matki z wózkami dla dzieci mogą dostać się do budynku wejściem głównym. Wejście znajduje się na poziomie ulicy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Punkt terenowy znajduje się na wysokim parterze. Po prawej stronie po wejściu głównym do budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie po wejściu do budynku ulokowane są schody o ośmiu stopniach z poręczą. Następnie jest korytarz przy którym po prawej stronie znajduje się Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych MOPS Tychy. Drzwi do  Punktu Terenowego otwierają się za pomocą klamki i są przeszklone. Nie otwierają się automatycznie. W Punkcie Terenowym w wewnątrz znajduje się stanowisko do spraw obsługi klientów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak jest: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku przy ul. Edukacji są wyznaczone miejsca parkingowe oraz miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 1a, ul. Wejchertów 5, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Punkt terenowy zlokalizowany jest się na parterze budynku (wysoki parter – wejście po krótkich schodach z poręczą). Wejście do budynku dla klientów jest dostępne bezpośrednio z ulicy Wejchertów. Jest ono relatywnie drożne (z uwagi na wąski chodnik, który może sprawiać problemy osobom poruszającym się na wózku). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Brak jest także przejścia na wyższe poziomy budynku od strony punktu. Korytarze są oświetlone, z tabliczkami wskazującymi wyjście awaryjne. z własnym zasilaniem. Korytarze są wąskie, co może sprawiać problemy osobom poruszającym się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Poza poręczami przy schodach w punkcie terenowym nie znajdują się pochylnie, platformy, informację głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowany jest parking ogólnodostępny z jednym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 2, ul. Batorego 57, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi podjazd umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do drzwi wejściowych oznaczonych tablicą informacyjną o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Punkt Terenowy nr 2”

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Punkt terenowy znajduje się na piętrze budynku. Konieczne wejście schodami. Brak windy lub schodołazu oraz poręczy w dolnym odcinku schodów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Przed wejściem do klatki schodowej znajduje się podjazd – poza nim, w punkcie terenowym nie znajdują się pochylnie, platformy, informację głosowe, pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 2a, ul. Arkadowa 2a, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępne jest jedno wejście do budynku przez drzwi zewnętrzne, ogólnodostępne w czasie pracy punktu terenowego. Wejścia są usytuowane na parterze, brak jest barier architektonicznych utrudniających ich dostępność. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak jest barier architektonicznych wewnątrz terenowego punktu pomocy społecznej. Z uwagi na usytuowanie punktu na parterze, brak jest schodów oraz wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej brak jest zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W okolicy Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, nie znajduje się parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 2c, ul. Narcyzów 24, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku znajduje się na parterze. Przy wejściu brak schodów. Po przejściu pierwszych drzwi są schody z poręczą. Brak ułatwienia dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Następnie trzeba przejść przez korytarz prowadzący do punktu i drzwi bezpośrednio dzielących korytarz od miejsca przyjęć klientów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak wind. Jedyne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością, to poręcz przy schodach. Dojście do punktu terenowego jest możliwe bez ograniczeń, tylko dla osób, które nie poruszają się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W punkcie terenowym nie znajdują się pochylnie, platformy, informację głosowe, pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W okolicy budynku, który zajmuje terenowy punkt pomocy społecznej, nie znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 3, al. Bielska 130, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku dobrze oznaczone i widoczne. Na zewnątrz brak jakiejkolwiek informacji o Punkcie Terenowym. Po wejściu do budynku na tablicy informacyjnej przychodni widnieje informacja, iż Punkt Terenowy znajduje się na pierwszym piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Do Punktu Terenowego, który znajduje się na 1 piętrze budynku można dotrzeć windą lub schodami ( w dobie pandemii przejście schodami jest nieczynne).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak w budynku pochylni, platform, informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku są miejsca parkingowe w tym oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak widocznej informacji o prawie wstępu z psem asystenckim i ewentualnych ograniczeniach. Na drzwiach wejściowych do budynku widnieje informacje „zakaz wprowadzania psów”.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 3a, ul. Przejazdowa 8, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku przez drzwi zewnętrzne, ogólnodostępne w czasie pracy punktu terenowego. Wejście do budynku jest schodami – 5 stopni, jest poręcz przy schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych.

Brak obszaru kontroli

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Z głównego korytarza na parterze wejście do punktu terenowego. W sąsiedztwie Punktu znajduje się wejście do punktu poczty polskiej. Korytarz jest duży i przestronny.

Brak dostępności toalety dla osób niepełnosprawnych i interesantów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parking ogólnodostępny w odległości ok. 20 m od wejścia do Punktu, brak miejsca na parkingu oznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 3b, ul. Nałkowskiej 27, 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście ogólnodostępne, przed wejściem do budynku zainstalowana jest kamera obsługiwana przez administratora budynku tj. Przychodnie „Arka-Med”

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku znajduje się szeroki korytarz, a biuro pracowników socjalnych usytuowane jest parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W punkcie terenowym nie znajdują się pochylnie, platformy, informację głosowe, pętli indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przychodnia „Arka-Med” posiada w obrębie budynku dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html


Punkt terenowy Nr 3c, ul. Zgrzebnioka 29 , 43-100 Tychy


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Klienci są obsługiwani w Punkcie Terenowym w Tychach przy ul. Zgrzebnioka 29, umiejscowionym w budynku bloku mieszkalnego. Osoby mogą wejść do budynku wejściem głównym od strony Zgrzebnioka 29. Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie i są w połowie zaszklone. Osoby z niepełnosprawnością ruchu oraz matki z wózkami dla dzieci mogą dostać się do budynku wejściem głównym. Wejście znajduje się na poziomie chodnika dla pieszych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Punkt terenowy znajduje się na  parterze, wejście z chodnika drogi ogólnodostęnej. Bezpośrednio po wejściu głównym do budynku znajduje się wiatrołap o wymiarach 1, 2 m  z którego bezpośrednio wchodzi się do pomieszczenia pracowników socjalnych. W pokoju pracowników socjalnych znajdują się dwa stanowiska obsługi klienta. Jest brak możliwości manewrowania wózkiem inwalidzkim. W punkcie nie ma schodów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, poręczy ułatwiających orientację osób oraz poruszania się osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku przy ul. Zgrzebnioka 29 brak miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe oraz miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Targiela po drugiej stronie ulicy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Ośrodku. Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu pod numerem telefonicznym 32 323 22 41 lub adresem e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl. Dokładniejsze informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.mops.tychy.pl/kontakt/tlumacz_jezyka_migowego.html

Rejestr zmian strony Deklaracja dostępności

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-12-28 08:43:23
Aktualizacja publikacji
Buchała Łukasz 2024-03-19 12:15:42
Wytworzenie publikacji
Buchała Łukasz 2024-03-19 12:15:26
Zatwierdzenie
Buchała Łukasz 2024-03-19 12:15:26
Rejestr zmian