Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie przemocy domowej,

 • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie ich pracy,

 • podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc domową.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem występowania przemocy domowej Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą: pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach oraz dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W zależności od potrzeb skład grupy może zostać poszerzony o żołnierza Żandarmerii Wojskowej,  asystenta rodziny, nauczyciela, wychowawcę, osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciela miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagoga, psychologa, terapeutę, kuratora sądowego.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest:

 • dokonanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,

 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej,

 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentem wszczynającym procedurę „Niebieskie Karty” jest formularz „Niebieska Karta-A”, wypełniany przez pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji, żołnierza Żandarmerii Wojskowej, asystenta rodziny, nauczyciela, wychowawcę, osobę wykonującą zawód medyczny, przedstawiciela miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagoga, psychologa, terapeuty.

Wszczęcie procedury w przypadku wystąpienia przemocy domowej może odbyć się w różnych okolicznościach m. in. podczas interwencji policji w środowisku, podczas wizyty pracownika socjalnego  w środowisku, podczas rozmowy z pedagogiem, wychowawcą  w szkole czy podczas wizyty w placówce zdrowia.

 

Akty prawne regulujące działania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej: do pobrania tutaj
Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: do pobrania tutaj
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 : do pobrania tutaj
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027. : do pobrania tutaj

 

 

 

Rejestr zmian strony Zespół Interdyscyplinarny

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2023-10-19 08:36:58
Aktualizacja publikacji
Walter Sylwia 2023-11-16 15:22:08
Wytworzenie publikacji
Walter Sylwia 2023-11-16 15:22:04
Zatwierdzenie
Walter Sylwia 2023-11-16 15:22:04
Rejestr zmian