Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wzór wniosku tutaj

Jaka pomoc?

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób, którym urodziło się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Komu przysługuje?

1. Matce albo ojcu dziecka.
2. Ojcu dziecka przysługuje w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenie rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka lub w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez matkę.
3. Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.
4. Osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.
5. Rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

Komu nie przysługuje?jeżeli:

1. Co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.
3. Osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub już pobierająca nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.
4. W związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. 5. Przysługuje za granicą świadczenie rodzicielskie chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na jaki okres przysługuje?

1. 52 tygodni- w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka
2. 65 tygodni- w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci
3. 67 tygodni- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci
4. 69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci
5. 71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci i więcej lub objęcia opieką pięciorga dzieci i więcej.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu (dotyczy matki lub ojca) lub objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia (dotyczy opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej lub osoby, która przysposobiła dziecko).

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka a w przypadku opiekuna faktycznego/rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do ww świadczenia został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka/objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, o których mowa powyżej, prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jaka wysokość?

1000 zł miesięcznie

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie o którym mowa w art. 73 ust.1 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobranego zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanie dochodu lub konieczności weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego w Tychach przy ul. Barona 30.

 

 

Rejestr zmian strony Świadczenie rodzicielskie

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:41:35
Aktualizacja publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:41:37
Wytworzenie publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:41:35
Zatwierdzenie
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:41:35
Rejestr zmian