Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

 DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (Dział Świadczeń Rodzinnych) lub przez ePUAP.

Wzór  wniosku o dodatek osłonowy tutaj https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59

 

 

 

Od stycznia 2024 roku w życie wejdzie ustawa przyznająca nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością – świadczenie wspierające.


Uwaga !!!

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Przyznanie świadczenia zależne będzie od decyzji, która ustali poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawnej oraz określonej ilości punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kto otrzyma świadczenie wspierające ?

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski bez względu na osiągany przez nią dochód.

Świadczenie wspierające nie będzie przyznawane osobie niepełnosprawnej „z urzędu”. Osoba niepełnosprawna musi złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2024 r.

Obsługą i wypłacaniem świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego tylko w formie elektronicznej.

Świadczenie wspierające otrzyma osoba, która uzyska minimum 70 punktów. Ilość przyznanych punktów jest kwestią indywidualną zależną od wieku, zdolności osoby do pracy bądź zdolności osoby do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli od stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (87-100 pkt).
Od stycznia 2025 r. dla osób ze średnim poziomem potrzeb wsparcia (78-86 pkt).
Od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia (70-77 pkt).

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało osobie z niepełnosprawnością, jeżeli przebywa np. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy też została umieszczona w zakładzie karnym lub schronisku dla nieletnich oraz jeśli pobiera tożsame świadczenia za granicą.

Ustawa o świadczeniu wspierającym ma wpływ na świadczenie pielęgnacyjne !!!

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego !

Od stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia.

Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia, będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno jak dotychczas.

Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia, które nie koliduje z opieką nad osoba niepełnosprawną bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów

 

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne osoby dorosłe.

 

Czy zostać w starym systemie ?


Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne (ŚP), specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) lub zasiłek dla opiekuna (ZDO) będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również opiekunów, którzy nabędą prawa do świadczeń opiekuńczych przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.). Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na „starych” zasadach, nie będę jednak mogły podjąć zatrudnienia i dorabiać do tych świadczeń. By zostać na zasadach przyjętych dotychczas należy składać wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wówczas takie orzeczenie nie będzie podlegało ocenie punktowej, a jedynie ocenie stopnia niepełnosprawności jak dotychczas. Opiekunowie, którzy nabędą prawa do końca 2023 r. będą mogli wybrać czy pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według „starych” zasad czy przechodzą na nowy system.
Kwota świadczenia wspierającego będzie zróżnicowana i uzależniona od ustalonej potrzeby wsparcia czyli uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Przysługiwać będzie w wysokości od 40 % do 220 % renty socjalnej. Obecnie renta socjalna w 2023 r., ustalona w marcu br. wynosi 1588,44 zł brutto, co oznacza, że wysokość wypłacanego świadczenia wspierającego wyniesie od ok. 700 zł (dla 40% renty socjalnej) do maksymalnie ok. 3.500 zł (220% renty socjalnej).

Dla osób zastanawiających się czy zostać „na starych zasadach” pomocny może być fakt, że jeżeli dana osoba uzyska małą ilość punktów, może tym samym dostać świadczenie znacząco mniejsze niż waloryzowane corocznie świadczenie pielęgnacyjne. W roku 2023 wynosi ono 2458,00 zł.

Trzeba pamiętać, że jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie wspierające, to opiekun nie będzie mógł pobierać już świadczenia pielęgnacyjnego !!!!

Warunkiem zachowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności !!!!

Osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po 1 stycznia 2024 r, będą otrzymywać wsparcie na nowych zasadach. Nie będą miały prawa do świadczenia na „starych” zasadach co oznacza, że kwota wypłacanego świadczenia zależna będzie od ilości wspomnianych wyżej, uzyskanych punktów.

 

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

 

 

 

Nowe stawki świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 roku  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2023 roku  wysokość świadczenia będzie wynosić 2458 złotych miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest dla osób, które były zmuszone zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wysokość świadczenia w tym roku wynosi 2458 złotych miesięcznie.

 

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wypłata dodatków dla gospodarstw domowych rozpocznie się z dniem 25 listopada 2022 r.

 

DODATEK WĘGLOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dodatek węglowy wypłaca sie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Uwaga!

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

2022/2023:

fundusz alimentacyjny

zasiłek rodzinny

specjalny zasiłek opiekuńczy

 

od 1 lipca 2022r. w formie elektronicznej

od 1 sierpnia 2022r. w formie papierowej

 

Wzór wniosków dostępny tutaj

 

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

Z dniem 1 stycznia 2018r. Realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodom.

Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego mieści się pod adresem:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40 - 024 Katowice

Informujemy, iż obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 8:30 do 14:30.

Natomiast obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 8:00 do 10:00 w dniach poniedziałek, czwartek i piątek pod numerami telefonów: 32 606 33 51, 32 606 33 52, 32 606 33 54, 32 606 33 55, 32 606 33 57, 32 606 33 58, 32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63.

Więcej informacji dotyczących koordynacji świadczeń tutaj

  • Znaleziono 0 wiadomości.

Nie znaleziono wiadomości.

Rejestr zmian strony Aktualności

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-18 09:22:10
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2024-01-19 13:48:31
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2024-01-19 13:48:28
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2024-01-19 13:48:28
Rejestr zmian