Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi  190 000 000,00 zł., wartość dofinansowania dla Gminy Tychy wynosi 193 315,50 zł.
 Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami wymienionymi w pkt. 1 i 2.
Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta Tychy.
Uczestnicy programu za opiekę wytchnieniową nie ponoszą odpłatności.
 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Wykonywanie pracy zawodowej przez w/w opiekuna nie wyklucza możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
W pierwszej kolejności Ośrodek obejmie Programem opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień przebywają w domu i nie korzystają z ośrodków wsparcia i innych placówek. Ośrodek będzie brał również pod uwagę sytuację zdrowotną i życiową opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami.
Program jest realizowany w dwóch formach:
  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
Ilość godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która będzie przyznawana poszczególnym uczestnikom Programu, będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu optymalnego odciążenia opiekunów i zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością, jednak nie może przekroczyć limitu 240 w okresie trwania programu.
Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin, przy czym usługi  mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
Ilość dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi 14 dób.
Usługi opieki wytchnieniowej nie mają za zadanie zastępować usług opiekuńczych, lecz mogą je uzupełniać.
W karcie zgłoszenia do programu- zał. nr 7 istnieje możliwość wskazania przez Wnioskodawcę osoby opiekuna, którym zgodnie z Programie może być osoba nie będąca członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego i udział w Programie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów tj.
- zał. nr 7 do Programu - karty zgłoszenia,
- zał. nr 12 do Programu- RODO
-  oświadczenie 2024,
- klauzuli RODO 2024,
- kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności u dzieci, o znacznym stopniu niepełnosprawności u dorosłych lub orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.
 Uwaga!
- w przypadku wniosku dotyczącego dzieci do 16 roku życia, w razie wskazania własnego opiekuna do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego akceptujące w/w osobę.
Wyżej wymienione dokumenty można składać  w następujący sposób:
osobiście:
  1. w Dziale Pomocy Osobom Starszymi i Niepełnosprawnym MOPS Tychy, ul. Barona 30 pokój nr 213 (w godz: pn-śr. 8.00-15.00, czw: 9.00-17.00, pt: 8.00-13.00)
  2. w Kancelarii MOPS Tychy  przy ul. Budowlanych 59 (w godz: pn-śr. 8.00-15.00, czw: 9.00-17.00, pt: 8.00-13.00)
w formie elektronicznej: skany dokumentów wysłać na adres mailowy:
W celu umożliwienia skutecznego kontaktu prosimy o podanie w wniosku aktualnego numeru telefonu co umożliwi  szybkie dokonanie ustaleń  i wdrożenie Programu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3262551
Nabór do programu trwa od 22.01.2024r. do 02.02.2024r.
Osoby które złożą wnioski po 02.02.2024r. zostaną wpisane na listę rezerwową.
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą           realizowane po zawarciu umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
 Załączniki:
- zał. nr 7 do Programu OW JST 2024
- zał. nr 12 do Programu OW JST 2024
- klauzula RODO 2024
- oświadczenie 2024

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf oswiadczenie 2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
24-01-22 12:11
Kroczek Agnieszka
86.6KB
pdf Klauzula RODO 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
24-01-17 13:18
Walter Sylwia
144.25KB
pdf Zał.nr 12 do Programu OW-JST-2024 klauzula RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
24-01-17 13:17
Walter Sylwia
148.09KB
pdf Zał.nr 7 do programu OW-JST-2024 karta zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
24-01-17 13:16
Walter Sylwia
192.6KB

Rejestr zmian strony Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Walter Sylwia 2024-01-17 13:06:39
Aktualizacja publikacji
Walter Sylwia 2024-01-17 13:18:40
Wytworzenie publikacji
Walter Sylwia 2024-01-17 13:18:33
Zatwierdzenie
Walter Sylwia 2024-01-17 13:18:33
Rejestr zmian