Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Wzór wniosku i załączników tutaj

Jaka pomoc?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik” przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu tego dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeżeli złożą wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka przysposobionego- w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Komu nie przysługuje?

Nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Uwaga!
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Jaka wysokość?

1000 zł jednorazowo

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 01.11.2020r do 31.10.2021r.

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej i zawodowej wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny:

1. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przed rokiem 2019, która trwa do nadal
a)oświadczenie o zatrudnieniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej:
„oświadczam, że dochód osiągnięty w roku 2019 jest za 12 miesięcy i trwa do nadal. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o podanie numeru NIP.
1.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu przed rokiem 2019, która trwa do nadal
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2019

Prosimy o podanie numeru NIP.

2. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2019, która trwa do nadal
a) PIT-11 z 2019/ PIT-36 z 2019
b) umowa o pracę/zlecenie/ o dzieło- pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal
c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP)
2.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2019
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2019
Prosimy o podanie numeru NIP.

3. utrata pracy/ zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2019
a) PIT-11 z 2019/ PIT-36 z 2019
b) świadectwo pracy/ umowa zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia/o dzieło

4. podjęcie pracy/ rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2020
a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany- wypełnia pracodawca
4.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu w roku 2020
a) wypełniony załącznik dostępny tutaj o wysokości osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej
Prosimy o podanie numeru NIP.

Dodatkowe dokumenty:

- załącznik nr ZSR-05 – oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- dotyczy wszystkich dostępny tutaj
pełnoletnich członków rodziny
- nakaz płatniczy za rok 2019 (dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko)
- w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2019 oraz ww wyrok sądowy/ ugodę.
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci- tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd ustalający świadczenie alimentacyjne.

Nie dotyczy, gdy:
a) drugie z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu);
b) ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia);
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja przyznająca status uchodźcy lub karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

 

 

Rejestr zmian strony Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:18:48
Aktualizacja publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:18:50
Wytworzenie publikacji
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:18:48
Zatwierdzenie
Rachwol Sonia 2021-02-16 11:18:48
Rejestr zmian