Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2024-03-26

Program Rządowy


 WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program rządowy dofinansowany ze środków budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz uchwał Rady Miasta: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 i w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

Źródła finansowania:
Program finansowany jest ze środków państwa w postaci dotacji celowej i środków gminy. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Cel Programu: Celem programu "Posiłek w szkole i w domu" jest pomoc zarówno dzieciom, uczniom, młodzieży, które wychowują się w rodzinach, jak i osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, o niskich dochodach. Grupa docelowa: Do Programu uprawnione są osoby/rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz dochód nie przekraczający 200 % kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.552 zł dla osoby samotnej i 1.200 zł na osobę w rodzinie. Program ma charakter modułowy. Opis Programu: Ośrodek realizuje w ramach: - Modułu I pomoc dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, - Modułu II pomoc dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zwłaszcza starszych, chorych i niepełnosprawnych. Ośrodek przyznaje pomoc w formie: - posiłków wydawanych w stołówkach żłobków, przedszkoli i szkół oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Noclegowni Miejskiej, Stowarzyszeniu „Betlejem”, - świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Środki finansowe:

W roku 2024 Ośrodek całkowita wartość programu wyniesie 2.100.000,-, w tym :

- 1.260.000 zł - dotacja (60 %)

- 840.000 zł - środki własne (40 %).