Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Programy

 

Przedmioty ortopedyczne
Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest to program, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dotację do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ujętych w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne).

Warunki uzyskania dofinansowania:
- dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza - 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
- posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
- o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie NFZ.

Turnusy rehabilitacyjne
Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma wypoczynku połączona z rehabilitacją, której celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej, rozwijanie swoich zainteresowań oraz kontaktów społecznych.
Termin trwania turnusu minimum 14 dni.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny jest złożenie w Dziale Rehabilitacji MOPS wypełnionego wniosku wraz ze skierowaniem od lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, a także wszystkich wymaganych załączników tj. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), informacja o dochodach wszystkich osób we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym:
- posiadanie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 lat;
- wyraźne zalecenie lekarza wraz z uzasadnieniem;
- opiekun nie może pełnić członka kadry na turnusie;
- opiekun nie może być osoba niepełnosprawną wymagająca opieki innej osoby;
- w przypadku, gdy opiekun jest osoba obca musi mieć ukończone 18 lat;
- w przypadku gdy opiekun jest członkiem rodziny zamieszkującym wspólnie, musi mieć ukończone 16 lat.

Warunki wykorzystania dofinansowania:
- dofinansowanie powinno być wykorzystane w danym roku kalendarzowym, w którym zostało przyznane;
- osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Dział Rehabilitacji MOPS wypełniając druk pn. „ informacja o turnusie” o terminie i wyborze ośrodka;
- wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie wpisy do rejestrów ośrodków i organizatorów, obejmujące okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną;
- wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych
z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus.
Informacja o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych

Likwidacja barier architektonicznych
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu, samodzielne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne niezależnie od osiąganego dochodu, które ponadto spełniają następujące warunki:
- mają trudności w poruszaniu się;
- w zaświadczeniu lekarskim potwierdzona została konieczność likwidacji barier architektonicznych;
- są właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym ma nastąpić likwidacja barier;
- posiadają środki finansowe na pokrycie udziału własnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
- Na zakupy i montaż urządzeń, prace remontowe, budowlane mające na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych codziennych czynności; 
- Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA:
1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Likwidacja barier technicznych
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz umożliwić lub ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych uzasadnionych potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności:
- warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych jest złożenie w Dziale Rehabilitacji MOPS wypełnionego wniosku wraz z aktualnym zaświadczeniem od lekarza specjalisty, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, a także z wymaganymi załącznikami;
- dofinansowanie likwidacji technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON;
- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania
Wysokość wnioskowanego dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia i nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA:
1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Likwidacja barier w komunikowaniu się
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i /lub przekazywanie informacji. Program skierowany jest do beneficjentów, którym dofinansowanie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi kontakt z otoczeniem.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się wynikającymi z niepełnosprawności:
- warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się jest złożenie w Dziale Rehabilitacji MOPS wypełnionego wniosku wraz z aktualnym zaświadczeniem od lekarza specjalisty, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, a także z wymaganymi załącznikami;
- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania
Wysokość wnioskowanego dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia i nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA:
1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania

program nieaktywny!

Sprzęt rehabilitacyjny
Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Wnioskodawcami mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA:
1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt leczniczy
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!


program nieaktywny!

 

 

Rejestr zmian strony Programy

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Walter Małgorzata 2021-02-17 13:18:34
Aktualizacja publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-17 13:18:38
Wytworzenie publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-17 13:18:34
Zatwierdzenie
Walter Małgorzata 2021-02-17 13:18:34
Rejestr zmian