Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Uslugi Opiekuncze i Specjalistyczne Uslugi Opiekuncze

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

              Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
          Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone są przez firmy, organizacje pozarządowe z którymi Ośrodek zawarł stosowne umowy. Zakres ustalony jest indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie z jego stanem zdrowia, w oparciu o zaświadczenie lekarskie.
Dokładne zasady odpłatności określa uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLI/948/10 z dnia 25 marca 2010r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

          Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Tychach oferuje pomoc w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 lipca 2023 roku dla 10 mieszkańców Miasta Tychy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:
- rehabilitacji fizycznej
- usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu
zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

                              

uchwała rady miasta- odpłatność

Odpłatność należy uiszczać na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr 27 1240 2975 1111 0010 6080 5222 w terminie do dnia 15- go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby dla której są świadczone usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Uslugi Opiekuncze i Specjalistyczne Uslugi Opiekuncze

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-05-14 12:15:44
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-05-14 12:15:47
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-05-14 12:15:44
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-05-14 12:15:44
Rejestr zmian